Thánh Lễ hàng tuần cầu cho Cha Diệp và Hội Yểm Trợ Tuyên Thánh Nam Cali

460