Nhân chứng sống: Ông Châu Văn Sáu | Xin Cha chuyển cầu 20

1199

Đường vào Cây Gừa
Lẫm lúa nhà ông Châu Văn Sự thời Cha PX. Diệp
Ông Châu Văn Sáu, sinh năm 1930, con ông Châu Văn Sự (Giáo Sự), người bên lương, nhưng rất mộ mến Cha PX. Diệp
Ông Bà Châu Văn Sự (ông giáo Sự)

Ao cá nhà ông Châu Văn Mưu. Cha PX. Diệp bị chém đầu bên bờ ao và người ta đã tìm thấy xác của Cha dưới ao nầy.