Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria Madalena Lê Thị Khánh

638

Kính thưa quí Ông Bà, anh chị em
và độc giả website: truongbuudiepapt.net

Xin mời cùng với tôi hiệp ý dâng Thánh Lễ
cầu nguyện cho bà Maria Madalena Lê Thị Khánh
Bà đang sống ở Toronto, năm nay đã gần tròn 102 tuổi.

Bà thương yêu tôi, cầu nguyện và nâng đỡ
tôi cũng như anh em chủng sinh Việt Nam tu học ở Canada.

Là một linh mục, tôi nhận rất nhiều sự nâng đỡ từ quí ân nhân.
Tôi không có cách gì để trả ơn xứng đáng bằng dâng lễ cầu nguyện cho ân nhân.
Đây là cách tỏ lòng biết ơn với Bà Maria Madalena Lê Thị Khánh mà tôi đang thực hiện.

Xin hiệp ý với tôi qua thánh lễ tạ ơn Chúa và tri ơn Bà Khánh.

Xin đa tạ.

Lm. Peter Trần Thế Tuyên