Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài | Hành trang đường đời | Peter Tuyên

457

Hành trình mỗi ngày: Với mục đích chia sẻ suy niệm hằng ngày từ bản văn tiếng Anh, Lm. Trần Thế Tuyên xin dịch ra và gửi làm hành trang đường đời cho những ai cần. 

Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài

Những tổ chức tôn giáo, xã hội, chính trị đối nghịch với Giáo Hội Chúa Kitô đến từ sự khác biệt lớn lao nầy: Tất cả những tổ chức trên chỉ là hệ thống so với Giáo Hội là Con Người, một Con Người khôn lường, một Ngôi Vị có quyền năng vô hạn cả trong khi là một Hài Nhi: Đó là Con Người Chúa Kitô.           

Ai trong chúng ta cũng biết rõ là Giáo Hội Chúa Kitô luôn bị mang tai tiếng cho dù có lòng thanh sạch, nhưng con cái Giáo Hội lớn lên giữa trần đời, trang sức bằng những trang phục sang trọng nhưng được thêu dệt bởi những ngón tay đen đúa xấu xa của ác quỉ làm cho chúng ta thấy toàn xấu xí và tội lỗi. 

Cho dù như thế, Giáo Hội luôn là nơi ẩn náu và là hy vọng cho tội nhân. Giáo Hội là niềm vui và hy vọng của các thánh. Giáo Hội luôn là sự sống và hy vọng của mọi sinh linh. Chính vì vậy, cho dù ở dưới bất cứ bộ dạng nào, Giáo Hội luôn là Chúa Kitô: Chúa Kitô thương khó, Chúa Kitô đội mão gai với gương mặt đầy máu me nhơ nhớp bị vất bỏ… Sau cùng, Chúa Kitô vẫn là Con Người tuyệt đối. Đó là lý do tại sao Giáo Hội bị ghét bỏ – đừng thắc mắc tại sao thế gian ghét chúng con hay còn sợ chúng con nữa! Đó chính là mầu nhiệm của tình yêu được nhận biết, nếu không bằng trí óc thì ít nhất cũng bằng con tim, một nhận diện không che giấu con người Chúa Kitô không tì vết biến dạng. Chúa Kitô không vạch lối để chúng ta nhận ra Ngài nhưng chúng ta có thể nhận ra Ngài không cần lối vạch sẵn.

Thánh Phêrô đã đi trên mặt biển giông sóng tĩnh bơ, ông chỉ chìm khi đức tin lung lạc. Nên Chúa Kitô mới quở trách Phêrô: Sao kém tin như vậy, sao lại hoài nghi? Thật can đảm biết bao khi chúng ta cố gắng đi trên mặt biển cho dù chúng ta có thể nhận ra gương mặt Chúa Kitô; nhưng cần nhiều can đảm hơn để  từ bỏ sự an toàn giả tạo, sự tự hào về vật chất đang bị rò rĩ và để đi đến Chúa Kitô trong nền văn minh bị khuấy động và đầy giông sóng. Thật là anh hùng để thấy Chúa Kitô, nhưng khi gương mặt Chúa Kitô bị che khuất trong sự đen tối của con tim, chúng ta cần tính anh hùng nơi Đức Maria, Đức Mẹ của Xin Vâng. 

Daily Journey 1: Christ and His Church

Other religious, social, political organizations may arouse opposition, but the incurable disquiet of the who fear the Catholic Church is due to the fact that while all the others are systems, the Church is a Person, an incalculable Person, a Person with infinite power and Child’s value: the Person of Jesus Christ.

We know perfectly well that there are often scandals in the Church, that despite her pure heart, her children sometimes grow worldly and base and dress her up with tawdry golden garments which they have woven with black and cunning fingers; sometimes we see nothing  but ugliness in her. Yet, even so, she is the refuge and hope of all sinners, the joy and hope of all saints, the life and hope of every living creature; and this is because, under this aspect the Church is still Christ, Christ in his Passion, Christ crowned with thorns, his face covered in blood and dirt and the dust of the road on which we flung him down. He still remains the one ultimately irresistible Person. This is why the Church is sometimes hated – Wonder not if the world hates you – sometimes feared; it is the mystery of utter love which is recognized, if not by the head, at least by the heart, and which no wounding and no disfiguring can hide. He has no comelines whereby we shall know him. But we know him without comelines.

Saint Peter walked on the stormy sea but when his faith wavered he began to sink; and Christ rebuked him: Oh you of little faith, why did you doubt? What courage it would take to try to walk on the sea, even of we could see the face of Christ; but it takes much more courage to leave our false security, our leaking boasts of materialism, and to walk towards him on the churned-up, angry sea of our civilization. It would be a heroic thing to do even if we could see him, but when nthe face of Christ is hidden in the darkness of our heart, then it requires all her heroism of Our Lady’s fiat.  Caryll Houselander