Ý nghĩa “Nhà Tạm” nơi Nhà Thờ Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

1719

From “The Religion Teacher”
Từ loạt bài “Giáo Lý Viên” do Jared trình bày
và Peter Tran diễn dịch

Ý nghĩa “nhà tạm” nơi các nhà thờ Công Giáo và trong Kinh Thánh

Nhà tạm thường là một hộp lưu trữ Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ Công Giáo. Mình Thánh Chúa tức Thánh Thể Chúa Kitô và Nhà Tạm có là để bày tỏ sự thánh thiện và Thánh Thể Chúa Kitô được truyền phép. Nhà tạm cũng được khóa kỹ để tránh việc di dời Mình Thánh Chúa cách bất xứng.

Tên gọi nhà tạm thực ra phát xuất từ Kinh Thánh Cựu Ước có nghĩa là lều hay nơi cư ngụ. Dân Do Thái dựng một lều nơi đặt Hòm Bia Giao Ước Thánh, tức ghi khắc Mười Điều Răn Chúa truyền. Lều nầy được gọi là nơi cư ngụ của Thiên Chúa trong suốt 40 năm trong sa mạc cho đến khi vua Salomon, con vua David  xây dựng đền thờ đầu tiên ở Giêrusalem và làm chỗ ở mới cho Thiên Chúa ngự.

Ngày nay, Giáo Hội Công Giáo vẫn sử dụng từ nhà tạm để diễn tả thiên tính của Thánh Thể.  Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bánh hiến thánh và như thế, Mình Thánh Chúa chưa được rước lấy phải được lưu giữ cách kính cẩn. Trong các nhà thờ phải có đèn thắp sáng đặt kề bên nhà tạm để nói lên sự hiện diện của Chúa. Khi đèn nhà chầu thắp sáng chúng ta phải bái gối trước nhà tạm và tin rằng Chúa đang hiện diện.

The Meaning of “Tabernacle” in Catholic Churches & the Bible

The Tabernacle is the box in Catholic churches where the Eucharist is stored. The Eucharist is the body of Christ and the Tabernacle exists to express the sacredness the consecrated hosts. It is also locked to protect the Eucharist from being improperly removed. The name tabernacle actually comes from the Old Testament. Tabernacle means “tent” or “dwelling place.” The Israelites constructed a tent in which they could place the Ark of the Covenant, which held the Ten Commandments. This tent was known as the dwelling place for God. It wasn’t until King Solomon, the son of David that the Temple would be built in Jerusalem as the new dwelling place for God. The Catholic Church uses this same name today to express the divinity of the Eucharist. Jesus is truly present in the consecrated host and, therefore, everything that isn’t consumed should be held in reverence. Churches have a tabernacle candle near the tabernacle to show whether the Eucharist is present or not. When it is lit, then we are to genuflect towards the tabernacle and the presence of God.

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: