Ý nghĩa của từ Amen | Sổ tay Giáo Lý Viên

1076

Ý nghĩa của từ Amen

Chúng ta luôn kết thúc kinh nguyện bằng từ Amen. Vậy Amen có ý nghĩa gì?

Amen có nghĩa là “Ước chi được vậy” hay “Quả thật là vậy”, nguyên ngữ Amen từ tiếng Do Thái, có nghĩa “quả thật” hay “quả quyết rằng”.

Thân lạy Chúa. Xin Chúa chữa lành những bệnh nhân và xin cho dịch bệnh chấm dứt. AMEN.

Chính Chúa Giêsu nhiều lần đã sử dụng từ Amen để dạy dỗ hay công bố về một tín điều hay một xác quyết cần phải tin chẳng hạn như “Amen, Amen, Thầy nói với anh em….” (Gn 10,1-18)

Mỗi khi kết thúc kinh nguyện bằng từ Amen, là chúng ta muốn khẳng định rằng “Tôi tin!” tức chúng ta tin chắc Chúa nhậm lời cầu xin. Khi nói “tôi tin” ở cuối mỗi kinh nguyện, chúng ta muốn nói 2 điều:

  • 1. Tôi tin những gì tôi cầu xin là đúng.
  • 2. Tôi tin chắc Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Nên Amen bày tỏ lòng tin tưởng vào Chúa và lời Chúa hứa.

Người Công giáo có thể tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Amen trong Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo 1061-1065.

Sách Giáo lý dạy: “Chính Chúa Giêsu Kitô là ‘Amen.’ Ngài là tiếng ‘Amen’ dứt khoát của tình yêu thương của Chúa Cha dành cho chúng ta. Ngài tiếp nhận và hoàn thành tiếng ‘Amen’ của chúng ta đối với Chúa Cha: “Vì mọi lời hứa của Đức Chúa Cha đều tìm thấy Lời xin vâng trong Ngài cho vinh quang của Thiên Chúa”:

Nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài,
trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần,
mọi vinh quang và vinh dự đều thuộc về Chúa,
là Cha toàn năng, là Thiên Chúa
cho đến muôn ngàn đời”. (CCC, 1065)

Tuyên Trần diễn dịch

***

Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: