Home Lịch phụng vụ Lịch Phụng Vụ Tháng 05.2021, năm B | Tâm Thành

Lịch Phụng Vụ Tháng 05.2021, năm B | Tâm Thành

0
Lịch Phụng Vụ Tháng 05.2021, năm B | Tâm Thành

THÁNG NĂM 2021

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý Giáo Hội, số 67).

1-5 20 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 (hay Cl 3,14-15.17.23-24); Tv 89,2.3-4.12-13.14 và 16; Tv 67,20; Mt 13,54-58).
2 21 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; Tv 21,26-27.28 và 30.31-32; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
3 22 Đ Thứ Hai. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6b.9c; Ga 14,6-14.
4 23 Tr Thứ Ba. Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a.
5 24 Tr Thứ Tư. Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8.
6 25 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 15,7-21; Tv 95,1-2a.2b-3.10; Ga 10,27; Ga 15,9-11.
7 26 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Tv 56,8-9.10 và 12; Ga 15,15b; Ga 15,12-17.
8 27 Tr Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21.
9 28 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48 *; Tv 97,1.2-3a.3b-4; 1 Ga 4,7-10; Ga 14,23; Ga 15,9-17.
10 29 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.
11 30 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7.13; Ga 16,5-11.
12 1-4 Tr Thứ Tư. Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.
13 2 Tr Thứ Năm. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20 (hay lễ về Đức Mẹ: Lễ chung kính Đức Trinh Nữ Maria).
14 3 Đ Thứ Sáu. THÁNH MATTHIAS, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Ga 15,16; Ga 15,9-17.
15 4 Tr Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

16 5 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay 4,1-7.11-13); Mt 28,19a.20b; Mc 16,15-20.
17 6 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab; Cl 3,1; Ga 16,29-33.
18 7 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan I, giáo hoàng (Tr). Cv 20,17-27; Tv 67,10-11.20-21; Ga 14,16; Ga 17,1-11a.
19 8 Tr Thứ Tư. Cv 20,28-38; Tv 67,29-30.33-35a.35bc-36ab; x. Ga 17,17b.17a; Ga 17,11b-19.
20 9 Tr Thứ Năm. Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.
21 10 Tr Thứ Sáu. Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.
22 11 Tr Thứ Bảy. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5 và 7; Ga 16,7.13; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b, hay Ed 37,1-14, hay Ge 3,1-5); Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.

23 12 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1 và 24.29-30.31 và 34; 1 Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); [ngoài KT]; Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15). Đọc hay hát Ca tiếp liên.

LƯU Ý 24:
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc Vượt Qua đích thật (CE 372 và thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

24 13 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Hc 17,20-24; Tv 31,1-2.5.6.7; 2 Cr 8,9; Mc 10,17-27 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Tv 86,1-3.5.6-7; [ngoài KT]; Ga 19,25-27).
25 14 X Thứ Ba. Th. Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Th. Grêgôriô VII, giáo hoàng. Th. Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Hc 35,1-12; Tv 49,5-6.7-8.14 và 23; x. Mt 11,25; Mc 10,28-31.
26 15 Tr Thứ Tư. Thánh Phillipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Hc 36,1.4-5a.10-17; Tv 78,8.9.11 và 13; Mc 10,45; Mc 10,32-45.
27 16 X Thứ Năm. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Hc 42,15-25; Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 8,12; Mc 10,46-52.
28 17 X Thứ Sáu. Hc 44,1.9-13; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; x. Ga 15,16; Mc 11,11-26.
29 18 X Thứ Bảy. Hc 51,12cd-20; Tv 18,8.9.10.11; x. Cl 3,16a.17c; Mc 11,27-33.
30 19 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Tv 32,4-5.6 và 9.18-19.20 và 22; Rm 8,14-17; x. Kh 1,8; Mt 28,16-20.
31 20 Tr Thứ Hai. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16); Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. Lc 1,45; Lc 1,39-56.

 

Tâm Thành biên soạn