Lịch Phụng Vụ Tháng Ba 2020, năm A

1191

THÁNG BA
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

1-3 8 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. St 2,7-9; 3,1-7; Tv 50,3-4.5-6.12-13.14 và 17; Rm 5,12-19 (hay 5,12.17-19); Mt 4,4b; Mt 4,1-11.

Trong các Chúa Nhật Mùa Chay, không được cử hành Thánh lễ an táng.

2 9 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Tv 18,8.9.10.15; 2 Cr 6,2b; Mt 25,31-46.
3 10 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11; Tv 33,4-5.6-7.16-17.18-19; Mt 4,4b; Mt 6,7-15.
4 11 Tm Thứ Tư. Thánh Casimirô (Tr). Gn 3,1-10; Tv 50,3-4.12-13.18-19; Ge 2,12-13; Lc 11,29-32.
5 12 Tm Thứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5,12.14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; Tv 50,12a.14a; Mt 7,7-12.
6 13 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Tv 129,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Ed 18,31; Mt 5,20-26.
7 14 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Fêlicita và thánh nữ Perpêtua, tử đạo (Đ). Đnl 26,16-19; Tv 118,1-2.4-5.7-8; 2 Cr 6,2b; Mt 5,43-48.
8 15 Tm CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 12,1-4a *; Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; 2 Tm 1,8b-10; x. Mt 17,5; Mt 17,1-9. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ).
9 16 Tm Thứ Hai. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr). Đn 9,4b-10; Tv 77,8.9.11 và 13; x. Ga 6,63c.68c; Lc 6,36-38.
10 17 Tm Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23; Ed 18,31; Mt 23,1-12.
11 18 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20; Tv 30,5-6.14.15-16; Ga 8,12; Mt 20,17-28.
12 19 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10; Tv 1,1-2.3.4 và 6; x. Lc 8,15; Lc 16,19-31.
13 20 Tm Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28a; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Ga 3,16; Mt 21,33-43.45-46. Kỳ niệm 7 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (13/03/2013)
14 21 Tm Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Lc 15,18; Lc 15,1-3.11-32.
15 22 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Tv 94,1-2.6-7b.7c-9; Rm 5,1-2.5-8; x. Ga 4,42.15; Ga 4,5-42 (hay 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
16 23 Tm Thứ Hai. 2 V 5,1-15a; Tv 41,2.3; 43,3.4; x. Tv 130,5.7; Lc 4,24-30.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Tv 94,1-2.6-7ab.7c-9; x. Ga 4,42.15; Ga 4,5-42.

17 24 Tm Thứ Ba. Thánh Patriciô, giám mục (Tr). Đn 3,25.34-43; Tv 24,4-5ab.6 và 7bc.8-9; Ge 2,12-13; Mt 18,21-35.
18 25 Tm Thứ Tư. Th. Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Đnl 4,1.5-9; Tv 147,12-13.15-16.19-20; x. Ga 6,63c.68c; Mt 5,17-19.
19 26 Tr Thứ Năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 4,13.16-18.22; Tv 83,5; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
20 27 Tm Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 và 17; Mt 4,17; Mc 12,28b-34.
21 28 Tm Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Tv 50,3-4.18-19.20-21ab; Tv 94,8; Lc 18,9-14.
22 29 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 5,8-14; Ga 8,12; Ga 9,1-41 (hay 9,1.6-9.13-17.34-38).
23 30 Tm Thứ Hai. Thánh Tubiriô Môgrôvêjô, giám mục (Tr). Is 65,17-21; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Am 5,14; Ga 4,43-54.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Tv 25,1.7-8a.8b-9abc.13-14; Ga 8,12; Ga 9,1-41.

24 1-3 Tm Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Tv 45,2-3.5-6.8-9; Tv 50,12a.14a; Ga 5,1-3a.5-16.
25 2 Tr Thứ Tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10 *; Tv 39,7-8.8-9.10.11; Dt 10,4-10; Ga 1,14ab; Lc 1,26-38.
LƯU Ý:

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

26 3 Tm Thứ Năm. Xh 32,7-14; Tv 105,19-20.21-22.23; Ga 3,16; Ga 5,31-47.
27 4 Tm Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Tv 33,17-18.19-20.21 và 23; Mt 4,4b; Ga 7,1-2.10.25-30.
28 5 Tm Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Tv 7,2-3.9bc-10.11-12; x. Lc 8,15; Ga 7,40-53.
LƯU Ý 13:

Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến Thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

29 6 Tm CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14; Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8; Rm 8,8-11; Ga 11,25a.26; Ga 11,1-45 (hay 11,3-7.17.20-27.33b-45).
30 7 Tm Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ed 33,11; Ga 8,1-11.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2 V 4,18b-21.32-37; Tv 16,1.6-7.8b và 15; Ga 11,25a.26; Ga 11,1-45.

31 8 Tm Thứ Ba. Ds 21,4-9; Tv 101,2-3.16-18.19-21; [ngoài KT]; Ga 8,21-30.

 

Tâm Thành biên soạn