Lịch Phụng Vụ Tháng Hai 2020, năm A

1373

THÁNG HAI

1-28XThứ Bảy đầu tháng. 2 Sm 12,1-7a.10-17; Tv 50,12-13.14-15.16-17; Ga 3,16; Mc 4,35-41.
29TrCHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Xp 2,3; 3,12-13; Tv 145,6c-7.8-9a.9b-10; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,12a; Mt 5,1-12a.DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Tv 23,7.8.9.10; Lc 2,32; Lc 2,22-40 (hay 2,22-32).
310XThứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục (Đ). 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13; Tv 3,2-3.4-5.6-7; Lc 7,16; Mc 5,1-20.
411XThứ Ba. 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30—19,3; Tv 85,1-2.3-4.5-6; Mt 8,17; Mc 5,21-43.
512ĐThứ Tư. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Sm 24,2.9-17; Tv 31,1-2.5.6.7; Ga 10,27; Mc 6,1-6.
613ĐThứ Năm đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1 V 2,1-4.10-12; 1 Sb 29,10bcd.11ab.11d-12a.12bcd; Mc 1,15; Mc 6,7-13.
714XThứ Sáu đầu tháng. Hc 47,2-11; Tv 17,31.47 và 50.51; x. Lc 8,15; Mc 6,14-29.
815XThứ Bảy. Thánh Giêrônimô Êmilianô. Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1 V 3,4-13; Tv 118,9.10.11.12.13.14; Ga 10,27; Mc 6,30-34.
916XCHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 58,7-10; Tv 111,4-5.6-7.8-9; 1 Cr 2,1-5; Ga 8,12; Mt 5,13-16.
1017TrThứ Hai. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1 V 8,1-7.9-13; Tv 131,6-7.8-10; x. Mt 4,23; Mc 6,53-56.
1118XThứ Ba. Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân (Tr). 1 V 8,22-23.27-30; Tv 83,3.4.5 và 10.11; Tv 118,36.29b; Mc 7,1-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Gđt 13,18bcde.19; x. Lc 1,45; Ga 2,1-11).
1219XThứ Tư. 1 V 10,1-10; Tv 36,5-6.30-31.39-40; x. Ga 17,17b.17a; Mc 7,14-23.
1320XThứ Năm. 1 V 11,4-13; Tv 105,3-4.35-36.37 và 40; Gc 1,21bc; Mc 7,24-30.
1421TrThứ Sáu. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. 1 V 11,29-32; 12,19; Tv 80,10-11ab.12-13.14-15; x. Cv 16,14b; Mc 7,31-37.
1522XThứ Bảy. 1 V 12,26-32; 13,33-34; Tv 105,6-7ab.19-20.21-22; Mt 4,4b; Mc 8,1-10.
1623XCHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 15,16-21 *; Tv 118,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Cr 2,6-10; x. Mt 11,25; Mt 5,17-37 (hay 5,20-22a.27-28.33-34a.37).
1724XThứ Hai. Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Gc 1,1-11; Tv 118,67.68.71.72.75.76; Ga 14,6; Mc 8,11-13.
1825XThứ Ba. Gc 1,12-18; Tv 93,12-13a.14-15.18-19; Ga 14,23; Mc 8,14-21.
1926XThứ Tư. Gc 1,19-27; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; x. Ep 1,17-18; Mc 8,22-26.
2027XThứ Năm. Gc 2,1-9; Tv 33,2-3.4-5.6-7; x. Ga 6,63c.68c; Mc 8,27-33.
2128XThứ Sáu. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gc 2,14-24.26; Tv 111,1-2.3-4.5-6; Ga 15,15b; Mc 8,34—9,1.
2229TrThứ Bảy. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1 Pr 5,1-4; Tv 22,1-3a.4.5.6; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
231-2XCHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Lv 19,1-2.17-18; Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13; 1 Cr 3,16-23; 1 Ga 2,5; Mt 5,38-48. (Không cử hành lễ Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo).
242XThứ Hai. Gc 3,13-18; Tv 18,8.9.10.15; x. 2 Tm 1,10; Mc 9,14-29.
253XThứ Ba. Gc 4,1-10; Tv 54,7-8.9-10a.10b-11a.23; Gl 6,14; Mc 9,30-37.

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

LƯU Ý 11:

 1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41; 252; 300).
 2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
 3. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
 4. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
 5. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các giờ kinh phụng vụ

 1. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
 2. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).

2) Thánh lễ

Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

 1. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
 2. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
 3. Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
264TmThứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Ge 2,12-18; Tv 50,3-4.5-6ab.12-13.14 và 17; 2 Cr 5,20—6,2; x. Tv 95,8; Mt 6,1-6.16-18.

LƯU Ý 12:

* Về luật giữ chay và kiêng thịt

 1. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”
 2. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
 3. Luật kiêng thịt “Buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* Về việc làm phép và xức tro

 1. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.
 2. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
 3. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.
 4. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được nhờ những người không có chức thánh giúp xức tro.
275TmThứ Năm sau Lễ Tro. Đnl 30,15-20; Tv 1,1-2.3.4 và 6; Mt 4,17; Lc 9,22-25.
286TmThứ Sáu sau Lễ Tro. Is 58,1-9a; Tv 50,3-4.5-6ab.18-19; x. Am 5,14; Mt 9,14-15.
297TmThứ Bảy sau Lễ Tro. Is 58,9b-14; Tv 85,1-2.3-4.5-6; Ed 33,11; Lc 5,27-32.

Tâm Thành