Lịch Phụng Vụ Tháng 06.2021, năm B | Tâm Thành

928

Tâm Thành biên soạn

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1-6 21 Đ Thứ Ba. Thánh vịnh tuần I. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Tob 2,9-14; Tv 111,1-2.7-8.9; x. Ep 1,17-18; Mc 12,13-17.
2 22 X Thứ Tư. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Tob 3,1-11a.16-17a; Tv 24,2-3.4-5ab.6 và 7bc.8-9; Ga 11,25a.26; Mc 12,18-27.
3 23 Đ Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Tob 6,10-11; 7,1bcde.9-17; 8,4-9a; Tv 127,1-2.3.4-5; x. 2 Tm 1,10; Mc 12,28b-34.
4 24 X Thứ Sáu đầu tháng. Tob 11,5-17; Tv 145,1b-2.6c-7.8-9a.9bc-10; Ga 14,23; Mc 12,35-37.
5 25 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tob 12,1.5-15.20; Tob 13,2.6.7.10 [Vulg.]; Mt 5,3; Mc 12,38-44.
6 26 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Tv 115,12-13.15-16.17-18; Dt 9,11-15; Ga 6,51; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ Thánh Norbertô, giám mục).
7 27 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2 Cr 1,1-7; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.
8 28 X Thứ Ba. 2 Cr 1,18-22; Tv 118,129.130.131.132.133.135; Mt 5,16; Mt 5,13-16.
9 29 X Thứ Tư. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2 Cr 3,4-11; Tv 98,5.6.7.8.9; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
10 1-5 X Thứ Năm. 2 Cr 3,15—4,1.3-6; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; Ga 13,34; Mt 5,20-26.
11 2 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Hs 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-3.4bcd.5-6; Ep 3,8-12.14-19; Mt 11,29ab (hay 1 Ga 4,10b); Ga 19,31-37. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).
12 3 Tr Thứ Bảy. Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. Lc 2,19; Lc 2,41-51.
13 4 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; Tv 91,2-3.13-14.15-16; 2 Cr 5,6-10; [ngoài KT]; Mc 4,26-34. (Không cử hành lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
14 5 X Thứ Hai. 2 Cr 6,1-10; Tv 97,1.2b-3ab.3cd-4; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
15 6 X Thứ Ba. 2 Cr 8,1-9; Tv 145,2.5-6ab.6c-7.8-9a; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
16 7 X Thứ Tư. 2 Cr 9,6-11; Tv 111,1bc-2.3-4.9; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
17 8 X Thứ Năm. 2 Cr 11,1-11; Tv 110,1b-2.3-4.7-8; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
18 9 X Thứ Sáu. 2 Cr 11,18.21-30; Tv 33,2-3.4-5.6-7; Mt 5,3; Mt 6,19-23.
19 10 X Thứ Bảy. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2 Cr 12,1-10; Tv 33,8-9.10-11.12-13; 2 Cr 8,9; Mt 6,24-34.
20 11 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. G 38,1.8-11; Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Cr 5,14-17; Lc 7,16; Mc 4,35-41.
21 12 Tr Thứ Hai. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. St 12,1-9; Tv 32,12-13.18-19.20 và 22; Dt 4,12; Mt 7,1-5.
22 13 X Thứ Ba. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). St 13,2.5-18; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.
23 14 X Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15.17; 1 Pr 1,8-12; x. Ga 1,7; Lc 1,17; Lc 1,5-17.

24 15 Tr Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.
25 16 X Thứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22; Tv 127,1-2.3.4-5; Mt 8,17; Mt 8,1-4.
26 17 X Thứ Bảy. St 18,1-15; Lc 1,46-47.48-49.50 và 53.54-55; Mt 8,17; Mt 8,5-17.
27 18 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; 2 Cr 8,7.9.13-15; x. 2 Tm 1,10; Mc 5,21-43 (hay 5,21-24.35-43 *). (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh).
28 19 Đ Thứ Hai. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 18,16-33; Tv 102,1b-2.3-4.8-9.10-11; Tv 94,8; Mt 8,18-22.

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,17d; Ga 21,15-19.

29 20 Đ Thứ Ba. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
30 21 X Thứ Tư. Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma (Đ). St 21,5.8-20a; Tv 33,7-8.10-11.12-13; Gc 1,18; Mt 8,28-34.

 

Tâm Thành biên soạn