Chúa vào thành | Nhạc Lễ Lá

427

Nhạc và lời Phạm Tuấn Chính | Trình bày Ngọc Điệp