Thánh lễ hàng tuần (04.09) cầu cho án Tuyên thánh và các ân nhân ở Seattle

410