Xin Cha chuyển cầu 36 | Cécilia Đỗ Cao Triều Nghi, Montreal, được ơn khỏi bệnh ung thư máu

1159