Thánh lễ hàng tuần (11.09) cầu cho án Tuyên thánh và các ân nhân Montreal QC Canada

443