Thánh lễ đầu tháng (1.5) cầu cho Gia đình Thánh Quí | Lm Phêrô Trần Thế Tuyên

543

Gia đình Thánh Quí