Đồng hành 10 | Do Thái và Hamas | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

281
Chú thích ảnh
Ảnh cắt từ clip của AL QAHERA NEWS

Xét đoán cá nhân:  Tôi  nghĩ là Do Thái sẽ thắng. Lý do được đề cập trong Matthew 26:3-4, “Lúc ấy, các giới trưởng tế và các bô lão họp mặt tại nhà của Cai-pha là thầy tế lễ tối cao. Trong phiên họp, họ tìm mưu kế để bắt và giết Ngài.”

Trong chiến tranh, người Do Thái chưa bao giờ thua, vì nhiều lý do, nhưng theo cá nhân tôi “Họ họp mặt tại nhà của Cai-pha là thầy tế lễ tối cao. Trong phiên họp, họ tìm mưu kế để bắt và giết Ngài”.

Xin bỏ ngoài chuyện KHEN CHÊ. Riêng tôi, tôi thấy họ “tìm mưu kế để bắt và giết Chúa”. Người ta đề cao tình báo Do Thái hay đề cao kỷ luật quân đội Do Thái. Nhưng cách chung nói đến chuyện họp bàn và tính kế hoạch.

Ước gì chúng ta biết “xài” cách thức trần thế nầy để chiến thắng bản thân yếu đuối và vô số cám dỗ chung quanh. Nói rõ hơn là chúng ta cần nghe ý kiến người khác và có kỷ luật bản thân.

TTTuyen