Lễ Giỗ năm thứ 73 Cha PX. Trương Bửu Diệp tại Nam Úc

621

Xem hình lễ giỗ Cha Diệp