Lịch Phụng Vụ Tháng Tám 2018 năm B

1580

Peter Tâm Thành biên soạn

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nghệ sĩ.
Xin cho các nghệ sĩ trong thời đại chúng ta, biết dùng tài năng của họ để giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo.

DL AL Màu
lễ phục
 Ngày lễ
1-8 20 Tr Thứ Tư. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 15,10.16-21; Tv 58,2-3.4.10-11.17.18; Ga 15,15b; Mt 13,44-46.

LƯU Ý 25:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula” với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

2 21 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Êusebiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 18,1-6; Tv 145,1b-2.3-4.5-6ab; x. Cv 16,14b; Mt 13,47-53.
3 22 X Thứ Sáu đầu tháng. Gr 26,1-9; Tv 68,5.8-10.14; 1 Pr 1,25; Mt 13,54-58.
4 23 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Tv 68,15-16.30-31.33-34; Mt 5,10; Mt 14,1-12.
5 24 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15; Tv 77,3-4.23-24.25 và 54; Ep 4,17.20-24; Mt 4,4b; Ga 6,24-35. (Không cử hành lễ Cung hiến thánh đường Đức Maria).
6 25 Tr Thứ Hai. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; Tv 96,1-2.5-6.9; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,5c; Mc 9,2-10.
7 26 X Thứ Ba. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22; Tv 101,16-18.19-21.29 và 22-23; Ga 1,49b; Mt 14,22-36.
8 27 Tr Thứ Tư. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,1-7; Gr 31,10.11-12ab.13; Lc 7,16; Mt 15,21-28.
9 28 X Thứ Năm. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu (Tr). Gr 31,31-34; Tv 50,12-13.14-15.18-19; Mt 16,18; Mt 16,13-23.
10 29 Đ Thứ Sáu. Thánh Lôrensô, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 8,12bc; Ga 12,24-26.
11 1-7 Tr Thứ Bảy. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Kb 1,12—2,4; Tv 9A,8-9.10-11.12-13; x. 2 Tm 1,10; Mt 17,14-20.
12 2 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1 V 19,4-8; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ep 4,30—5,2; Ga 6,51; Ga 6,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu).
13 3 X Thứ Hai. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Ed 1,2-5.24-28c; Tv 148,1-2.11-12.13.14; x. 2 Tx 2,14; Mt 17,22-27.
14 4 Đ Thứ Ba. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 2,8—3,4; Tv 118,14.24.72.103.111.131; Mt 11,29ab; Mt 18,1-5.10.12-14.
  Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,28; Lc 11,27-28.
15 5 Tr Thứ Tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng, Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; Tv 44,10.11.12.16; 1 Cr 15,20-27; [ngoài KT]; Lc 1,39-56.
16 6 X Thứ Năm. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Ed 12,1-12; Tv 77,56-57.58-59.61-62; Tv 118,135; Mt 18,21—19,1.
17 7 X Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60.63 hoặc 16,59-63; Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. 1 Tx 2,13; Mt 19,3-12.
18 8 X Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Tv 50,12-13.14-15.18-19; x. Mt 11,25; Mt 19,13-15.
19 9 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Cn 9,1-6; Tv 33,2-3.4-5.6-7*; Ep 5,15-20; Ga 6,56; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Êuđê, linh mục).
20 10 Tr Thứ Hai. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 24,15-23; Đnl 32,18-19.20.21; Mt 5,3; Mt 19,16-22.
21 11 Tr Thứ Ba. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Ed 28,1-10; Đnl 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab; 2 Cr 8,9; Mt 19,23-30.
22 12 Tr Thứ Tư. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Ed 34,1-11; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Dt 4,12; Mt 20,1-16. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 9,1-6; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38).
23 13 X Thứ Năm. Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr). Ed 36,23-28; Tv 50,12-13.14-15.18-19; Tv 94,8; Mt 22,1-14.
24 14 Đ Thứ Sáu. Thánh Barthôlômêô, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 1,49b; Ga 1,45-51.
25 15 X Thứ Bảy. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). Ed 43,1-7ab; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; Mt 23,9b.10b; Mt 23,1-12.
26 16 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Tv 33,2-3.16-17.18-19.20-21*; Ep 5,21-32 hay 5,2a.25-32 new; x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69.
27 17 Tr Thứ Hai. Thánh Mônica. Lễ nhớ. 2 Tx 1,1-5.11-12; Tv 95,1-2a.2b-3.4-5; Ga 10,27; Mt 23,13-22.
28 18 Tr Thứ Ba. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Tx 2,1-3a.14-17; Tv 95,10.11-12.13; Dt 4,12; Mt 23,23-26.
29 19 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết. Lễ nhớ. 2 Tx 3,6-10.16-18; Tv 127,1-2.4-5; 1 Ga 2,5; Mt 23,27-32. (hay lễ về Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết (Đ): Gr 1,17-19; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; Mt 5,10; Mc 6,17-29).
30 20 X Thứ Năm. 1 Cr 1,1-9; Tv 144,2-3.4-5.6-7; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51.
31 21 X Thứ Sáu. 1 Cr 1,17-25; Tv 32,1-2.4-5.10-11; Lc 21,36; Mt 25,1-13.