Lịch Phụng Vụ Tháng Ba 2018 năm B

1459

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại được trợ giúp.
Xin cho các Kitô hữu bị bách hại được trợ giúp bằng lời cầu nguyện và vật chất của toàn thể Giáo hội.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giê-su, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con Bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

DL

AL

Màu
lễ phục

 Ngày lễ

1-3 14 Tm Thứ Năm đầu tháng. Gr 17,5-10; Tv 1,1-2.3.4 và 6; x. Lc 8,15; Lc 16,19-31.
2 15 Tm Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28a; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Ga 3,16; Mt 21,33-43.45-46.
3 16 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Lc 15,18; Lc 15,1-3.11-32.
4 17 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 20,1-17 hay 20,1-3.7-8.12-17; Tv 18,8.9.10.11; 1 Cr 1,22-25; Ga 3,16; Ga 2,13-25. (Không cử hành lễ Thánh Casimirô).
5 18 Tm Thứ Hai. 2 V 5,1-15a; Tv 41,2.3; 43,3.4; x. Tv 130,5.7; Lc 4,24-30.
6 19 Tm Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Tv 24,4-5ab.6 và 7bc.8-9; Ge 2,12-13; Mt 18,21-35.
7 20 Tm Thứ Tư. Thánh nữ Fêlicita và thánh nữ Perpêtua, tử đạo. Đnl 4,1.5-9; Tv 147,12-13.15-16.19-20; x. Ga 6,63c.68c; Mt 5,17-19.
8 21 Tm Thứ Năm. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Gr 7,23-28; Tv 94,1-2.6-7.8-9; Ge 2,12-13; Lc 11,14-23.
9 22 Tm Thứ Sáu. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Hs 14,2-10; Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 và 17; Mt 4,17; Mc 12,28b-34.
10 23 Tm Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Tv 50,3-4.18-19.20-21ab; Tv 94,8; Lc 18,9-14.
11 24 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần IV. 2 Sb 36,14-16.19-23*; Tv 136,1-2.3.4-5.6; Ep 2,4-10; Ga 3,16; Ga 3,14-21.
12 25 Tm Thứ Hai. Is 65,17-21; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Am 5,14; Ga 4,43-54.
13 26 Tm Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Tv 45,2-3.5-6.8-9; Tv 50,12a.14a; Ga 5,1-3a.5-16. Kỷ niệm 5 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).
14 27 Tm Thứ Tư. Is 49,8-15; Tv 144,8-9.13cd-14.17-18; Ga 11,25a.26; Ga 5,17-30.
15 28 Tm Thứ Năm. Xh 32,7-14; Tv 105,19-20.21-22.23; Ga 3,16; Ga 5,31-47.
16 29 Tm Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Tv 33,17-18.19-20.21 và 23; Mt 4,4b; Ga 7,1-2.10.25-30.
17 1-2 Tm Thứ Bảy. Thánh Patriciô, giám mục. Gr 11,18-20; Tv 7,2-3.9bc-10.11-12; x. Lc 8,15; Ga 7,40-53.


LƯU Ý 13:
Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến Thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

18 2 Tm CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Gr 31,31-34; Tv 50,3-4.12-13.14-15; Dt 5,7-9; Ga 12,26; Ga 12,20-33. (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh).
19 3 Tr Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng, Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 4,13.16-18.22; Tv 83,5; Mt 1,16.18-21.24a hay Lc 2,41-51a.
20 4 Tm Thứ Ba. Ds 21,4-9; Tv 101,2-3.16-18.19-21; [ngoài KT]; Ga 8,21-30.
21 5 Tm Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Đn 3,52.53.54.55.56; x. Lc 8,15; Ga 8,31-42.
22 6 Tm Thứ Năm. St 17,3-9; Tv 104,4-5.6-7.8-9; Tv 94,8; Ga 8,51-59.
23 7 Tm Thứ Sáu. Thánh Tubiriô Môgrôvêjô, giám mục. Gr 20,10-13; Tv 17,2-3a.3bc-4.5-6.7; x. Ga 6,63c.68c; Ga 10,31-42.
24 8 Tm Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Gr 31,10.11-12abcd.13; Ed 18,31; Ga 11,45-56.


TUẦN THÁNH

 1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia, đến cuộc Thương Khó hồng phúc và sự Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước thánh lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh.; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày của Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

 1. Các nghi lễ Tuần Thánh (làm phép lá và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa, và Đêm Canh Thức Vượt Qua), có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu thấy trước các nghi thức được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

25 9 Đ CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.
  Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10  hay Ga 12,12-16.
  Thánh lễ: Is 50,4-7; Tv 21,8-9.17-18.19-20.23-24; Pl 2,6-11; Pl 2,8-9; Mc 14,1 – 15,47  hay 15,1-39. (Không cử hành lễ Truyền Tin. Lễ dời qua ngày thứ Hai 09-04).

LƯU Ý 14:

 1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II) hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập thể trọng thể có thể lập lại trước một hoặc hai thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
 2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.
 3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.
 4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
 5. Vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó, và không bỏ các bài đọc trước đó.
 6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài thương khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến chủ tế xin phép lành như trong các thánh lễ khác.

Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.

 1. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hay Chúa nhật.
26 10 Tm THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Tv 26,1.2.3.13-14; [ngoài KT]; Ga 12,1-11.


LƯU Ý 15:
Các ngày trong tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

27 11 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 và 17; [ngoài KT]; Ga 13,21-33.36-38.
28 12 Tm THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Tv 68,8-10.21-22.31 và 33-34; [ngoài KT]; Mt 26,14-25.
29 13 Tm THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9; Tv 88,21-22.25 và 27; Kh 1,5-8; Is 61,1 x. Lc 4,18; Lc 4,16-21.


LƯU Ý 16:

 1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự, và thánh lễ an táng.
 2. Thánh lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hiệp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám Mục.

Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.

 1. Thánh Lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng.
 2. Dầu mới được làm phép và hiến thánh, được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng Dầu thánh và về hiệu năng của Dầu thánh trong đời sống Kitô giáo.

 1. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ hay giáo dân về bên giám mục, Thánh lễ Làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục Sinh.

TAM NHẬT VƯỢT QUA
Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tuyệt đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý 17:

 1. Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành bất kỳ thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.
 2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phụ trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính.

Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai.

 1. Về việc rước lễ
  Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly.

Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân vào bất cứ giờ nào trong ngày.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi.

Có thể đưa Mình Thánh Chúa bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi.

29 13 Tr THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; Tv 115,12-13.15-16.17-18; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,34; Ga 13,1-15.

LƯU Ý 18:

 1. Với thánh lễ chiều hôm nay, Hội Thánh bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao Ước Mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu.

Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.

 1. Theo truyền thống lâu đời của Hội Thánh, hôm nay cấm cử hành mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự.

Thánh lễ Tiệc Ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và thừa tác viên thi hành phận vụ mình.

Các linh mục đã đồng tế trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu, hoặc đã cử hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân, thì lại được đồng tế trong thánh lễ chiều nữa.

 1. Nơi nào vì lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành một thánh lễ Tiệc Ly khác trong các nhà thờ, nhà nguyện công và nhà nguyện bán công vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành thánh lễ Tiệc Ly cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự thánh lễ Tiệc Ly ban chiều được. Tuy nhiên, đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành chính thánh lễ Tiệc Ly vào ban chiều.

Chỉ cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng vào bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.

 1. Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong thánh lễ Tiệc Ly chiều nay sẽ truyền phép bánh thánh đủ cho mọi người rước lễ hôm nay và ngày mai.
 2. 5. Khi hát kinh Vinh Danh thì rung chuông. Sau đó, không rung chuông nữa cho đến Canh Thức Vượt Qua; trừ khi Hội đồng Giám mục hay giám mục giáo phận đã quy định thể khác.
 3. Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn, để nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Kitô, Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ.
 4. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem theo những lễ vật dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong Mùa Chay như hoa trái của việc sám hối.
 5. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ thì kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, với hương và đèn nến.
 6. Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.

Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. Nơi đây phải có Nhà tạm đóng kín và tránh việc trưng bày hay đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình thức Nhà tạm, tránh cách dùng kiểu nhà mồ: vì nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa không nhằm biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ nhằm giử Mình Thánh cho việc rước lễ ngày hôm sau.

 1. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các thánh giá. Nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ, nên phủ khăn.
 2. Khuyên giáo dân nên tùy hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện. Nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.
 3. Không tổ chức kiệu và đặt Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ không cử hành nghi lễ chiều thứ Sáu tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.
30 14 Đ THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13—53,12; Tv 30,2 và 6.12-13.15-16.17 và 25; Dt 4,14-16; 5,7-9; Pl 2,8-9; Ga 18,1—19,42.

LƯU Ý 19:

 1. Hôm nay, Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.
 2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành thánh lễ.

Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đem Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

 1. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành Bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.
 2. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.

Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua (PV 110).

 1. Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.
 2. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối.
 3. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.
 4. Về bài Thương Khó, xem chỉ dẫn ở Chúa nhật Lễ Lá.
 5. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức tôn kính thánh giá.

Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.

 1. Tôn kính thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau đó, lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.
 2. Sau buổi cử hành, thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn.

Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho viêc cầu nguyện và suy niệm.

 1. Từ sau khi tôn kính thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, phải cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá.
 2. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó của Đức Mẹ.
31 15 Tm THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc về Chúa Nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 95).

LƯU Ý 20:

 1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông; đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa Phục Sinh.
 2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng, chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng Vụ Lời Chúa hay việc đạo đức khác, diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu.
 3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông minh họa mầu nhiệm ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ sầu bi.
 4. Hôm nay, không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như Của Ăn Đi Đàng.