Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

1493

Ba đạo sĩ từ phương Đông.
Ra đi tìm Chúa nhờ trông sao trời.
Đền vua, cung diện, sáng ngời
Chắc ăn, đúng chỗ, Chúa Trời, giáng sinh.

Triều đình hoảng hốt thất kinh
Cho vời thầy luật thông tin xem nào?
Thánh tử dòng dõi tự hào:
Con dòng cháu giống chào đời Bê-Lem.

Hành trình tiếp tục tìm xem
Sao lạ dẫn đến Bê – Lem nghèo hèn.
Chúa sinh, không trống, không kèn
Xin nhận lễ vật mọn hèn kính dâng:

Vàng ròng, mộc dược, nhủ hương
Lòng thành, dâng Chúa, dủ thương phận người.
Con biết mình luôn được mời:
Tìm gặp thấy Chúa cho đời niềm vui. Amen

TTT.