Chúa Nhật II Quanh Năm A

1279
Ông Gioan thấy Chúa đến gần
Rằng Con Thiên Chúa xuống trần hy sinh
Giống như hiến tế cầu xin
Xoá hết tội lỗi cứu tinh cho đời
Hãy nhớ chuyện cũ xa vời
Máu chiên trên cửa đêm rời ngoại bang.
Vì quá yêu mến thế gian
Máu Chúa cứu chuộc trao ban cho đời.
Thiên Chúa tự hữu đời đời
Khi Ngài xuất hiện cửa Trời mở ra
Đất Trời khoảng cách không xa
Con người lên thẳng nhà Cha trên Trời
Cho con xác tín giữ lời:
Máu Chúa vô giá cho đời sống con.
Tiền nhiều chưa chắn đã ngon
Tìm ơn cứu rỗi điểm son cuộc đời.
Amen
TTT