Thánh lễ hàng tuần (9.10) cầu cho án Tuyên Thánh Cha PX. Diệp

527