RIP | Lm. Tôma Nguyễn Công Hiển | GP Cần Thơ

1143


Cha Tôma ngày 28.07.2007 tại Sài Gòn – Ảnh Tâm Lê