Đồng hành 9 | Chống lưng | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

33

Khi ai đó làm chuyện gì mà có người khác nâng đỡ  hay bao che thì được gọi là “chống lưng” Thí dụ Iran chống lưng hay bao che cho khủng bố Hồi Giáo để đánh Do Thái. Mỹ chống lưng cho Do Thái để đánh dẹp Hamas. Cách chung, trong cuộc sống ai cũng cần có người khác tiếp sức hay nâng đỡ mình. Cần có chống lưng hay nâng đỡ nếu chúng ta khiêm tốn và kêu cầu cùng các đấng có quyền năng. Cha mẹ vẫn nên chống lưng hay nâng đỡ con cái mình nhất là những đứa con yếu đuối hay bệnh hoạn. Miễn là chúng ta đừng xin Chúa và các Đấng thêm sức để chúng ta hại người nầy hay khống chế người khác. Chắc chắn Chúa không nhậm lời.

Người có niềm tin thì cần Chúa để nâng đỡ. Chính vì thế trong tôn giáo luôn có cầu nguyện. Cầu nguyện là chạy đến kêu xin Chúa giúp đỡ. Không có gì xấu hổ hay lợi dụng nếu chúng ta khiêm tốn  kêu cầu Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Không những chỉ có thế, tôi còn kêu xin Chúa qua lời cầu bàu của Cha Mẹ, thân nhân quá cố của tôi. Không có gì là lợi dụng hay xấu hổ trong chuyện kêu xin và nhờ cậy nầy. 

Có nhiều điều chúng ta không hiểu như người làm chuyện bất chánh mà vẫn sống thọ hay khấm khá còn những người chân chính thì lại đói rách khổ sở… Chúa có cách để bày tỏ sự công minh của Ngài. Chúng ta cứ tin tưởng phó thác và sống bình an.

Chúng ta hãy tín thác và cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ con và những ai kêu cầu đến Chúa. Xin cho con đừng bao giờ mất lòng trông cậy nơi Chúa. Amen.

TTTuyen