Home Lịch phụng vụ Lịch Phụng Vụ Tháng Một 2020, năm A

Lịch Phụng Vụ Tháng Một 2020, năm A

0
Lịch Phụng Vụ Tháng Một 2020, năm A

THÁNG MỘT

1-1 7 Tr Thứ Tư. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Dt 1,1-2; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

LƯU Ý 9:
Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Một:

  1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381);
  2. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
2 8 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Dt 1,1-2; Ga 1,19-28.
3 9 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1 Ga 2,29—3,6; Tv 97,1.3cd-4.5-6; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,6-11; Tv 112,1-2.3-4.5-6; Đn 3,52b; Lc 2,16-21).
4 10 Tr Thứ Bảy đầu tháng. 1 Ga 3,7-10; Tv 97,1.7-8.9; Dt 1,1-2; Ga 1,35-42.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

5 11 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,2; Mt 2,1-12.
6 12 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1 Ga 3,22—4,6; Tv 2,7bc-8.10-12a; x. Mt 4,23; Mt 4,12-17.23-25.
7 13 Tr Thứ Ba. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1 Ga 4,7-10; Tv 71,1-2.3-4.7-8; Lc 4,18; Mc 6,34-44.
8 14 Tr Thứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Tv 71,1-2.10.12-13; x. 1 Tm 3,16; Mc 6,45-52.
9 15 Tr Thứ Năm. 1 Ga 4,19—5,4; Tv 71,1-2.14 và 15bc.17; Lc 4,18; Lc 4,14-22a.
10 16 Tr Thứ Sáu. 1 Ga 5,5-13; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. Mt 4,23; Lc 5,12-16.
11 17 Tr Thứ Bảy. 1 Ga 5,14-21; Tv 149,1-2.3-4.5 và 6a và 9b; Mt 4,16; Ga 3,22-30.
12 18 Tr CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7; Tv 28,1-2.3-4.3b và 9b-10; Cv 10,34-38; x. Mc 9,7; Mt 3,13-17.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM CHẴN (II).

13 19 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1 Sm 1,1-8; Tv 115,12-13.14-17.18-19; Mc 1,15; Mc 1,14-20.
14 20 X Thứ Ba. 1 Sm 1,9-20; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. 1 Tx 2,13; Mc 1,21-28.
15 21 X Thứ Tư. 1 Sm 3,1-10.19-20; Tv 39,2 và 5.7-8a.8b-9.10; Ga 10,27; Mc 1,29-39.
16 22 X Thứ Năm. 1 Sm 4,1-11; Tv 43,10-11.14-15.24-25; x. Mt 4,23; Mc 1,40-45.
17 23 Tr Thứ Sáu. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1 Sm 8,4-7.10-22a; Tv 88,16-17.18-19; Lc 7,16; Mc 2,1-12.
18 24 X Thứ Bảy. 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Lc 4,18; Mc 2,13-17. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
19 25 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49,3.5-6; Tv 39,2 và 4.7-8a.8b-9.10; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34.
20 26 X Thứ Hai. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1 Sm 15,16-23; Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23; Dt 4,12; Mc 2,18-22.
21 27 Đ Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Sm 16,1-13; Tv 88,20.21-22.27-28; x. Ep 1,17-18; Mc 2,23-28.
22 28 X Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Tv 143,1b.2.9-10; x. Mt 4,23; Mc 3,1-6.
23 29 X Thứ Năm. 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Tv 55,2-3.9-10a.10b-11.12-13; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,7-12.
24 30 Tr Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Sm 24,3-21; Tv 56,2.3-4.6 và 11; 2 Cr 5,19; Mc 3,13-19.

LƯU Ý 10:
Hôm nay là ngày cuối năm Kỷ Hợi, có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 376).

NĂM ÂM LỊCH CANH TÝ 2020

25 1-1 Tr Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr). THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1bc.2; Ga 15,16; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8; 1 Tx 5,16-26.28; Lc 11,28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Tv 36,3-4.5-6.23-24.25-26 (hay Tv 29,2.5-6.11-12.13 (hay Tv 71,3.7-8.12-13.17); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); [ngoài KT] (hay 1 Ga 2,5 hay Ga 14,23); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 Ga 14,23-27).

26 2 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr). Is 8,23b—9,3; Tv 26,1.4.13-14; 1 Cr 1,10-13.17; x. Mt 4,23; Mt 4,12-23 (hay 4,12-17).

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6; Ep 6,1-4.18-23; Tv 111,1-2; Mt 15,1-6. (Không cử hành lễ Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục).

27 3 X Thứ Hai. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2 Sm 5,1-7.10; Tv 88,20.21-22.25-26; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,22-30.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): St 2,4b-9.15; Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24; Cv 20,32-35; Ga 15,4a.5b; Mt 25,14-30.

28 4 Tr Thứ Ba. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Sm 6,12b-15.17-19; Tv 23,7.8.9.10; x. Mt 11,25; Mc 3,31-35.
29 5 X Thứ Tư. 2 Sm 7,4-17; Tv 88,4-5.27-28.29-30; [ngoài KT]; Mc 4,1-20.
30 6 X Thứ Năm. 2 Sm 7,18-19.24-29; Tv 131,1-2.3-5.11.12.13-14; Tv 118,105; Mc 4,21-25.
31 7 Tr Thứ Sáu. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Tv 50,3-4.5-6a.6bcd-7.10-11; x. Mt 11,25; Mc 4,26-34.