Thứ Sáu, ngày 03.01, Danh Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm A 

1073

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Ca nhập lễ  Pl 2,10-11
Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Ðức Giêsu Kitô là Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã đặt việc nhập thể của Ngôi Lời làm nền tảng cho công trình cứu độ loài người. Xin thương xót dân Chúa như họ nài van, để mọi người biết rằng không được kêu cầu danh nào khác ngoài danh Con Một Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Nghe và Download tại đây.

Bài đọc:  1 Ga 2, 29 – 3, 6
Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
Anh em thân mến, nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa -mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Thế mà anh em biết: Đức Giê-su đã xuất hiện để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi. Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội. Còn ai phạm tội thì đã không thấy Người và cũng chẳng biết Người. Đó là lời Chúa. 

Đáp ca:  Tv 97,1.3cd-4.5-6
Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Nguời đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.

2. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.

3. Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!

Tung hô Tin Mừng Ga 1,14a-12a
Allêluia. Allêluia. Ngôi Lời đã trở thành người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Allêluia.

Nghe và Download tại đây.

Tin Mừng:  Ga 1, 29-34
Đây là Chiên Thiên Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Gio-an.
Một hôm, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những của lễ do Chúa rộng ban. Như Chúa đã cho Đức Ki tô, Đấng vâng lời cho đến chết, một danh hiệu mang lại ơn cứu độ, thì xin Chúa cũng cho chúng con được uy lực danh thánh ấy bảo vệ. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ:  Tv 8, 2
Lạy Chúa là Chúa chúng con, diệu kỳ thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, khi mừng kính danh thánh Đức Kitô, chúng con đã dâng lên Chúa uy linh của lễ chúng con vừa lãnh nhận. Chúng con nài xin Chúa cho của lễ này tuôn đổ trên chúng con dồi dào ân sủng Chúa, để chúng con được vui mừng vì tên chúng con được khắc ghi trên trời. Chúng con cầu xin…