Cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp | Ns. Quang Hoài

533

Cầu nguyện cho tiến trình Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp
Nhạc Quang Hoài | Trình bày Minh An

Cầu nguyện bên mộ Cha Diệp, Tắc Sậy