Cuộc chiến hằng ngày với cám dỗ | Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.01.2017

1057

Vatican, Tiếng Việt