Thánh lễ ngày đầu năm 2021 | Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới

568
https://img.freepik.com/free-vector/2021-happy-new-year-background-with-golden-gift-bow-confetti-shiny-glitter-gold-numbers_333792-72.jpg?size=626&ext=jpg&ga=GA1.2.1206574010.1609200000
Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Xem bài liên quan: