Thánh lễ đầu tháng 01.2021 cầu cho gia đình Thánh Quí

471