Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

590

https://calvaryepiscopalbatavia.church/wp-content/uploads/2018/04/Luke24-35-48-Jesus-eats-boiled-fish-with-disciples.jpg

***
Xem bài liên quan: