Tháng Năm Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

2375

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

THÁNG NĂM

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu ở Phi châu.

Xin cho các Kitô hữu ở Phi châu, nhờ gương mẫu của Chúa Giêsu Nhân Từ, biết làm nhân chứng cho sự hòa giải, công lý và hòa bình.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý Giáo Hội, số 67).

DL AL Màu
lễ phục
Ngày Lễ
1-5 6 Tr Thứ Hai. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 6,8-15; Tv 118,23-24.26-27.29-30; Mt 4,4b; Ga 6,22-29 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 hay  Cl 3,14-15.17.23-24; Tv 89,2.3-4.12-13.14+16; Tv 67,20; Mt 13,54-58 .
2 7 Tr Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 7,51—8,1a; Tv 30,3cd-4.6+7b+8a.17+21ab; Ga 6,35ab; Ga 6,30-35.
3 8 Đ Thứ Tư. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6b+9c; Ga 14,6-14.
4 9 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 8,26-40; Tv 65,8-9.16-17.20; Ga 6,51; Ga 6,44-51.
5 10 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 9,1-20; Tv 116,1.2; Ga 6,56; Ga 6,52-59.
6 11 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42; Tv 115,12-13.14-15.16-17; x. Ga 6,63c+68c; Ga 6,60-69.
7 12 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14a.36-41; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,14; Ga 10,1-10.
8 13 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18; Tv 41,2-3; 42,3.4; Ga 10,14; Ga 10,11-18.
9 14 Tr Thứ Ba. Cv 11,19-26; Tv 86,1b-3.4-5.6-7; Ga 10,27; Ga 10,22-30.
10 15 Tr Thứ Tư. Cv 12,24—13,5a; Tv 66,2-3.5.6+8; Ga 8,12; Ga 12,44-50.
11 16 Tr Thứ Năm. Cv 13,13-25; Tv 88,2-3.21-22.25+27; x. Kh 1,5ab; Ga 13,16-20.
12 17 Tr Thứ Sáu. Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 13,26-33; Tv 2,6-7.8-9.10-11ab; Ga 14,6; Ga 14,1-6.
13 18 Tr Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14.
14 19 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,6; Ga 14,1-12. (Không cử hành lễ thánh Matthias, tông đồ).
15 20 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Tv 113B,1-2.3-4.15-16; Ga 14,26; Ga 14,21-26.
16 21 Tr Thứ Ba. Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46+26; Ga 14,27-31a.
17 22 Tr Thứ Tư. Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a+5b; Ga 15,1-8.
18 23 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan I, giáo hoàng (Tr). Cv 15,7-21; Tv 95,1-2a.2b-3.10; Ga 10,27; Ga 15,9-11.
19 24 Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Tv 56,8-9.10+12; Ga 15,15b; Ga 15,12-17.
20 25 Tr Thứ Bảy. Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21.
21 26 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; Tv 65,1-3.4-5.6-7.16+20; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,23; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo).
22 27 Tr Thứ Hai. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a+9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.
23 28 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7+13; Ga 16,5-11.
24 29 Tr Thứ Tư. Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.
25 30 Tr Thứ Năm. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20.
26 1-5 Tr Thứ Sáu. Thánh Phillipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,9-18; Tv 46,2-3.4-5.6-7; x. Lc 24,46+26; Ga 16,20-23.
27 2 Tr Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

28 3 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23; Mt 28,19a+20b; Mt 28,16-20.
29 4 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab; Cl 3,1; Ga 16,29-33.
30 5 Tr Thứ Ba. Cv 20,17-27; Tv 67,10-11.20-21; Ga 14,16; Ga 17,1-11a.
31 6 Tr Thứ Tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a hay  Rm 12,9-16; Is 12,2-3.4bcd.5-6 ; x. Lc 1,45 ; Lc 1,39-56 .