Panô Chúa Nhật XXX Quanh Năm B

1105

Franc Lee

Người mù thành Giêricô
Và họ đến Yêricô. Lúc Ngài ra khỏi Yêricô cùng với môn đồ và dân chúng nhiều lắm, thì có con của Timê và Batrimê, một người mù ăn xin, ngồi ở vệ đàng. Nghe biết là Ðức Giêsu Nazaret đó, thì hắn lên tiếng kêu rằng: “Giêsu con Ðavít, xin thương xót tôi!” Nhiều người quát bảo hắn im đi, nhưng hắn càng kêu hơn nữa: “Lạy con Ðavít, xin thương xót tôi!” Ðứng lại, Ðức Giêsu nói: “Gọi người ấy!” Người ta gọi người mù mà bảo hắn: “Hãy vững lòng! Dậy đi, Ngài gọi anh đó”. Hắn vất áo choàng một bên, nhảy chồm dậy mà đến cùng Ðức Giêsu. Ðức Giêsu lên tiếng nói với hắn: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Người mù đáp lại Ngài: “Rabbuni! xin cho tôi thấy được!” Và Ðức Giêsu bảo hắn: “Hãy đi, lòng tin của ngươi đã cứu ngươi”. Và lập tức hắn đã thấy được, và theo Ngài lên đường.