Panô Chúa Nhật XXIX Quanh Năm B

1645

Franc Lee

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Mc 10,35-45

Con cái ông Zêbêđê
Giacôbê và Gioan, những người con của ông Zêbêđê, đến với Ngài và nói với Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi ước chớ gì Thầy làm cho chúng tôi điều chúng tôi xin Thầy”. Ngài nói với họ: “Các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi?” Họ thưa Ngài: “Xin cho chúng tôi được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả, trong vinh quang của Thầy”. Ðức Yêsu nói với họ: “Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có thể uống chén Ta uống, và chịu thanh tẩy thứ thanh tẩy Ta phải chịu không?” Họ nói với Ngài: “Thưa được”. Ðức Giêsu bảo họ: “Chén Ta uống, các ngươi sẽ uống, thanh tẩy Ta chịu, các ngươi sẽ chịu: còn việc ngồi bên hữu hay là bên tả Ta, Ta không có quyền ban, nhưng là dành cho ai điều ấy đã được dọn cho”.

Người làm đầu phải hầu hạ
Nghe được, thì mười hai người kia đâm phẩn uất với Giacôbê và Gioan. Ðức Giêsu gọi họ lại mà bảo họ: “Các ngươi biết: các kẻ được coi là thủ lãnh các dân tộc thì làm Chúa trên họ, và những người làm lớn nơi họ thì bắt họ phục quyền. Nơi các ngươi thì không như thế! Ai muốn làm lớn trong các ngươi thì hãy hầu hạ các ngươi. và ai muốn cầm đầu giữa các ngươi, thì hãy làm tôi tớ mọi người. Vì chưng Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ, và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều người”.