Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu 2018 năm B

1769

Peter Tâm Thành biên soạn

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia.

Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết kiên quyết chấm dứt việc buôn bán vũ khí đã biến nhiều người vô tội thành nạn nhân của nó.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

DL

AL

Màu
lễ phục

 NGÀY LỄ

1-6

18

Đ

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Pr 4,7-13; Tv 95,10.11-12.13; x. Ga 15,16; Mc 11,11-26.

2

19

X

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Gđ 17.20b-25; Tv 62,2.3-4.5-6; x. Cl 3,16a.17c; Mc 11,27-33.

3

20

Tr

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Tv 115,12-13.15-16.17-18; Dt 9,11-15; Ga 6,51; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo).

4

21

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. 2 Pr 1,2-7; Tv 90,1-2.14-15ab.15c-16; x. Kh 1,5ab; Mc 12,1-12.

5

22

Đ

Thứ Ba. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Pr 3,12-15a.17-18; Tv 89,2.3-4.10.14 và 16; x. Ep 1,17-18; Mc 12,13-17.

6

23

X

Thứ Tư. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 2 Tm 1,1-3.6-12; Tv 122,1b-2ab.2cdef; Ga 11,25a.26; Mc 12,18-27.

7

24

X

Thứ Năm đầu tháng. 2 Tm 2,8-15; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; x. 2 Tm 1,10; Mc 12,28b-34.

8

25

Tr

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Hs 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-3.4bcd.5-6; Ep 3,8-12.14-19; Mt 11,29ab hay 1 Ga 4,10b; Ga 19,31-37.

9

26

Tr

Thứ Bảy. Trái Tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. 2 Tm 4,1-8; Tv 70,8-9.14-15ab.16-17.22; Mt 5,3; Mc 12,38-44.

10

27

X

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15; Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8; 2 Cr 4,13—5,1; Ga 12,31b-32; Mc 3,20-35.

11

28

Đ

Thứ Hai. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. 1 V 17,1-6; Tv 120,1bc-2.3-4.5-6.7-8; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.

12

29

X

Thứ Ba. 1 V 17,7-16; Tv 4,2-3.4-5.7b-8; Mt 5,16; Mt 5,13-16.

13

30

Tr

Thứ Tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 V 18,20-39; Tv 15,1-2ab.4.5ab và 8.11; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.

14

1-5

X

Thứ Năm. 1 V 18,41-46; Tv 64,10.11.12-13; Ga 13,34; Mt 5,20-26.

15

2

X

Thứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16; Tv 26,7-8a.8b-9abc.13-14; Pl 2,15d.16a; Mt 5,27-32.

16

3

X

Thứ Bảy. 1 V 19,19-21; Tv 15,1b-2a và 5.7-8.9-10; Tv 118,36a.29b; Mt 5,33-37.

17

4

X

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; Tv 91,2-3.13-14.15-16; 2 Cr 5,6-10; [ngoài KT]; Mc 4,26-34.

18

5

X

Thứ Hai. 1 V 21,1-16; Tv 5,2-3ab.4b-6a.6b-7; Tv 118,105; Mt 5,38-42.

19

6

X

Thứ Ba. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 1 V 21,17-29; Tv 50,3-4.5-6ab.11 và 16; Ga 13,34; Mt 5,43-48.

20

7

X

Thứ Tư. 2 V 2,1.6-14; Tv 30,20.21.24; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.

21

8

Tr

Thứ Năm. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. Hc 48,1-14; Tv 96,1-2.3-4.5-6.7; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.

22

9

X

Thứ Sáu. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 V 11,1-4.9-18.20; Tv 131,11.12.13-14.17-18; Mt 5,3; Mt 6,19-23.

23

10

X

Thứ Bảy. 2 Sb 24,17-25; Tv 88,4-5.29-30.31-32.33-34; 2 Cr 8,9; Mt 6,24-34.
  Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15.17; 1 Pr 1,8-12; x. Ga 1,7; Lc 1,17; Lc 1,5-17.

24

11

Tr

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.

25

12

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 2 V 17,5-8.13-15a.18; Tv 59,3.4-5.12-13; Dt 4,12; Mt 7,1-5.

26

13

X

Thứ Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Tv 47,2-3ab.3cd-4.10-11; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.

27

14

X

Thứ Tư. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2 V 22,8-13; 23,1-3; Tv 118,33.34.35.36.37.40; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.

28

15

Đ

Thứ Năm. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 V 24,8-17; Tv 78,1b-2.3-5.8.9; Ga 14,23; Mt 7,21-29.
  Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,17d; Ga 21,15-19.

29

16

Đ

Thứ Sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng, Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.

30

17

X

Thứ Bảy. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). Lam 2,2.10-14.18-19; Tv 73,1b-2.3-5.6-7.20-21; Mt 8,17; Mt 8,5-17.