Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa | Ảnh & Nhạc diễn ý bài Phúc Âm

2233

Tin Mừng:  Lc 3, 15-16. 21-22
Đức Giêsu chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.
Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.” Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,  và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con.” Đó là lời Chúa.

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF