Bài giảng Chúa Nhật XXIII Quanh Năm A

1363
Nếu anh em ngươi lỗi phạm,
Riêng tư xây dựng điềm đạm nghĩa tình.
Nếu nó chưa chịu sửa mình,
Thêm vài người nữa trọn tình đệ huynh.
Nếu nó một mực coi khinh,
Cộng đoàn xét xử tường trình công khai.
Nếu nó một mực cối chày,
Đành phải loại bỏ ly khai cộng đoàn.
Thờ Chúa đạo nghĩa vuông tròn,
Tất cả huynh đệ, là con Chúa Trời,
Dưới đất hiệp nhất một lời,
Trời cao khấn nhậm đón mời yêu thương.
Chúa đến ban bố hiến chương:
Thờ Chúa trên hết, yêu thương mọi người.
Ích gì thù oán ai ơi!
Lỗi đức bác ái, làm vơi tình người. Amen
Lm. Phêrô Trần thế Tuyên
oOo