Bài giảng Chúa Nhật VI Quanh Năm A

1582
Tân Ước đến sau Cựu Ước
Viên mãn, kiện toàn, mực thước, tại tâm:
Không cần hạ sát, giết, đâm
Phẩn nộ, mắng nhiếc, gánh trăm tội tình.
Dâng lễ, tâm thể, bất bình
Làm hoà trước đã trọn tình đệ huynh.
Nhìn phụ nữ, tim rung rinh
Kễ như là đã ngoại tình rồi nghe!
Tứ chi gây tội đừng e!
Cắt đứt, quăng bỏ, nhẹ te, về Trời
Ly dị, gian díu, thói đời
Hoả ngục, lửa đỏ đang mời xuống chơi!
Đừng ham thề thốt nhiều lời
CÓ! KHÔNG! y bóc! Lộc Trời, ơn thiêng.
Chúa dạy những chuyện tự nhiên
Lắng nghe, nghiền ngẫm, thường xuyên thực hành.
TTT.