Thứ Tư 26.05, Thánh Philipphê Nêri, Linh Mục | LCTTL năm B

516

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

https://www.catholicnewsagency.com/images/saints/Philip_26May.jpg

Ca nhập lễ:  Lc 4, 18
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát. 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa nâng lên hàng chư thánh hiển vinh tất cả những ai trung thành phụng sự Chúa. Xin cử Thánh Thần đến đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con như xưa người đã hung đúc tâm hồn thánh Phi-líp-phê Nê-ri một cách lạ lùng. Chúng con cầu xin…

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây. 

Bài đọc:  Hc 36, 1. 4-5a. 10-17
Các ngươi không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao? Hãy nói: Nếu Chúa muốn.
Bài trích sách Huấn Ca
Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con. Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa, để chúng nhận biết Ngài, như chúng con từng nhận biết xưa nay: ngoài Ngài ra, lạy Đức Chúa, chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa. Xin cho tái diễn những điềm thiêng và lại làm những dấu lạ khác. Các chi tộc Gia-cóp, nguyện Chúa thương quy tụ cả về. Xin thương trả lại phần gia sản như Chúa đã cho họ thuở ban đầu. Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương Ít-ra-en là đoàn dân đã từng mang danh Chúa, và được Ngài kể như con đầu lòng. Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa, là thánh đô, là nơi Ngài nghỉ. Xin làm cho khắp cả Xi-on vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, và làm cho thánh điện được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài. Xin làm chứng bênh vực những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, những lời sấm đã tuyên nhân danh Ngài, xin thực hiện. Xin ân thưởng những ai vững chí trông đợi Ngài, để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng. Lạy Đức Chúa, xin nghe lời những kẻ (chạy đến) kêu van như lời ông A-ha-ron cầu phúc cho dân Ngài. Và mọi người trên mặt đất sẽ nhìn nhận Ngài là Đức Chúa, là Thiên Chúa muôn thuở muôn đời.. Đó là lời Chúa. 

Đáp ca:  Tv 78, 8-9. 11 và 13
Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con

1. Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con.
Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều..

2. Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,

vì danh dự của Ngài.

3. Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài. Xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. 

Tung hô Tin Mừng: Mc 10,45b
Allêluia, Allêluia. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây. 

Tin Mừng: Mc 10, 32-45
Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp.

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô.
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại.Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.” Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”. Đó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này để ca tụng Chúa. Xin cho chúng con hằng noi giương thánh Phi-líp-phê Nê-ri để lại, biết luôn luôn tìm được niềm vui khi làm vinh danh Chúa và phục vụ anh em. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ  Mt 28, 20
Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con bắt chước thánh Phi-líp-phê Nê-ri không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin…