Thứ Năm, Ngày 11 Tháng Mười, Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng. Lễ Nhớ | LCTTL Năm B

1010

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  

Ca nhập lễ 
Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa cho người, để cho người được sung mãn muôn ơn.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt thánh Gioan 23 lên ngôi giáo hoàng, để người dùng lời giảng dạy và gương sáng mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thay mà gìn giữ mục tử lẫn đoàn chiên và dẫn đưa tất cả vào con đường cứu độ. Chúng con cầu xin…


Bài đọc: 
Gl 4, 31b – 5, 6 (Hl 5, 1-6)
Cắt bì là vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến.
Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.
Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Chính tôi đây, Phaolô, tuyên bố cho anh em rằng: Nếu anh em chịu cắt bì, thì Đức Kitô chẳng làm nên công trạng gì cho anh em. Tôi chứng thực một lần nữa với mọi người nào chịu cắt bì rằng: họ bị bắt buộc phải giữ trọn cả lề luật. Anh em muốn công chính hoá bởi lề luật, thì anh em tự tách biệt khỏi Đức Kitô, và đã mất ân sủng rồi. Về phần chúng tôi, nhờ Thánh Thần và nại vào đức tin, chúng tôi mong chờ trông cậy sự công chính. Bởi chưng trong Đức Giêsu Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48
Đ.  Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

1./ Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con, xin ban ơn phù trợ theo lời Ngài đã hứa.

2./ Xin đừng rút lời chân lý khỏi miệng con, vì con trông cậy vào sắc dụ của Ngài.

3./ Con sẽ tuân giữ luật pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn ngàn đời và mãi mãi.

4./ Con sẽ bước đi trên đường rộng rãi, vì con tìm kiếm huấn lệnh của Ngài.

5./ Các chỉ thị Ngài làm cho con hoan lạc, đó là những điều con vẫn mến yêu.

  1. / Con giang tay cầu chỉ thị của Chúa, và con suy gẫm về những thánh chỉ của Ngài.


Tung hô Tin Mừng
: Ga 6, 64b và 69b
Alleluia, alleluia! Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.


Tin Mừng
:
Lc 11, 37-41
Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa. Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày kính thánh Gioan 23, chúng con hoan hỷ dâng tiến lễ vật này để ca tụng tôn vinh Chúa. Chính lễ tế này là nguồn hy vọng của chúng con, xin cho chúng con cũng nhờ đó được giải thoát khỏi sự dữ hôm nay và ngày mai. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Gioan 23, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài, Chúa củng cố Hội Thánh, nhờ lời giảng dạy, Chúa giáo huấn, và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn Hội Thánh. Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca hiệp lễ  Ga 10, 11
Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, ước chi tiệc thánh chúng con vừa tham dự đốt lên trong tâm hồn chúng con chính ngọn lửa yêu mến xưa đã thiêu đốt tâm hồn thánh Gioan 23, khiến thánh nhân không ngại quên mình để phục vụ Hội Thánh. Chúng con cầu xin…