Thứ Hai 12.09.2022 | Danh Thánh Đức Maria | LCTTL năm C

13

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Minh họa:: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Ca nhập Lễ
Lạy Trinh Nữ Maria, chúng con ngợi khen Mẹ vì Mẹ được Chúa là Thiên Chúa tối cao ban phước lạ hơn mọi người nữ trên cõi đất này, và làm cho danh Mẹ nên cao trọng để nhân loại không ngớt lời tôn vinh.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho mọi người đang mừng kính danh vinh hiển của Đức Trinh Nữ Maria được chính Người lo liệu cho hưởng các ân huệ của lòng Chúa nhân từ. Chúng con cầu xin…

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:  1 Cr 11, 17-26.33
Nếu có sự chia rẽ giữa anh em thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu! Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. Ðó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17
Ð: Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến.

1. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con xin đến!

2. Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

3. Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.

4. Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa, đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ luôn nói rằng: “Đức Chúa vĩ đại thay!”

 Tung hô Tin Mừng:   Ga 3, 16
Allêluia. Allêluia. Thiên Chúa yêu thế gian đến  nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng:  Lc 7, 1-10
Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria trọn đời đồng trinh, xin Chúa thương chấp nhận lễ vật chúng con dâng và trong ngày kính danh thánh Người xin Chúa cho chúng con được đẹp lòng Chúa uy linh. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Danh thánh Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai Con Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ  
Muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc, vì Thiên Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ này. 

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhờ lời Đức Maria Mẹ Thiên Chúa chuyển cầu, xin Chúa thi ân giáng phúc, để khi tôn vinh danh Mẹ khả kính, chúng con được Người trợ giúp trong mọi bước gian nan. Chúng con cầu xin…