Thứ Hai 03 tháng Một, Danh Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm C

222

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)      

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Ca nhập lễ: Phil 2, 10-11
Khi nghe damh thanh Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ thảy đều quỳ gối, và mọi miệng lưỡi cùng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa mà làm vinh danh Thiên Chúa Cha. 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã đặt việc nhập thể của Ngôi Lời làm nền tảng cho công trình cứu độ loài người. Xin thương xót dân Chúa như họ nài van, để mọi người biết rằng không được kêu cầu danh nào khác ngoài danh Con Một Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.

Bài đọc: 1 Ga 3,22 – 4,6
Hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không?

Hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
Anh em thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta. Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian; vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. Đó là lời Chúa. 

Đáp ca: Tv 2,7-8.10-11
ĐCon cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng.

1. Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa, Người phán bảo tôi rằng: “Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

2. Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều, thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ! Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa. Hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

Tung hô Tin Mừng:   x. Mt 4,23
Allêluia. Allêluia. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mt 4,12-17.23-25
Nước Trời đã đến gần.

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”… Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri-a. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, đám đông lũ lượt kéo đến đi theo Người. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những của lễ do Chúa rộng ban. Như Chúa đã cho Đức Ki tô, Đấng vâng lời cho đến chết, một danh hiệu mang lại ơn cứu độ, thì xin Chúa cũng cho chúng con được uy lực danh thánh ấy bảo vệ. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ:  Tv 8, 2
Lạy Chúa là Chúa chúng con, diệu kỳ thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, khi mừng kính danh thánh Đức Kitô, chúng con đã dâng lên Chúa uy linh của lễ chúng con vừa lãnh nhận. Chúng con nài xin Chúa cho của lễ này tuôn đổ trên chúng con dồi dào ân sủng Chúa, để chúng con được vui mừng vì tên chúng con được khắc ghi trên trời. Chúng con cầu xin…