Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh | Lm Peter Trần Thế Tuyên

575

Xem bài:

Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên