Thánh lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

483

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

***
Xem bài liên quan: