Lịch Phụng Vụ Tháng Năm 2018 năm B

2013

Peter Tâm Thành biên soạn

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu ở Phi châu.
Xin cho các Kitô hữu ở Phi châu, nhờ gương mẫu của Chúa Giêsu Nhân Từ, biết làm nhân chứng cho sự hòa giải, công lý và hòa bình.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý Giáo Hội, số 67).

DL

AL

Màu
lễ phục

 Ngày lễ

1-5

16

Tr

Thứ Ba. Thánh Giuse Thợ. Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a. (hay lễ về Thánh Giuse Thợ (Tr): St 1,26—2,3 hay  Cl 3,14-15.17.23-24; Tv 89,2.3-4.12-13.14 và 16; Tv 67,20; Mt 13,54-58).

2

17

Tr

Thứ Tư. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8.

3

18

Đ

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6b.9c; Ga 14,6-14.

4

19

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Tv 56,8-9.10 và 12; Ga 15,15b; Ga 15,12-17.

5

20

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21.

6

21

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48*; Tv 97,1.2-3a.3b-4; 1 Ga 4,7-10; Ga 14,23; Ga 15,9-17.

7

22

Tr

Thứ Hai. Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.

8

23

Tr

Thứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7.13; Ga 16,5-11.

9

24

Tr

Thứ Tư. Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.

10

25

Tr

Thứ Năm. Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20.

11

26

Tr

Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Tv 46,2-3.4-5.6-7; x. Lc 24,46.26; Ga 16,20-23.

12

27

Tr

Thứ Bảy. Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28.
  Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

13

28

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 hoặc Ep 4,1-13 hay 4,1-7.11-13; Mt 28,19a.20b; Mc 16,15-20. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Fatima).

14

29

Đ

Thứ Hai. THÁNH MATTHIAS, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Ga 15,16; Ga 15,9-17.

15

1-4

Tr

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần III. Cv 20,17-27; Tv 67,10-11.20-21; Ga 14,16; Ga 17,1-11a.

16

2

Tr

Thứ Tư. Cv 20,28-38; Tv 67,29-30.33-35a.35bc-36ab; x. Ga 17,17b.17a; Ga 17,11b-19.

17

3

Tr

Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.

18

4

Tr

Thứ Sáu. Thánh Gioan I, giáo hoàng (Tr). Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.

19

5

Tr

Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5 và 7; Ga 16,7.13; Ga 21,20-25.
  Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 hoặc Xh 19,3-8a.16-20b, hoặc Ed 37,1-14, hoặc Ge 3,1-5; Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.

20

6

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1 và 24.29-30.31 và 34; 1 Cr 12,3b-7.12-13 hoặc Gl 5,16-25; [ngoài KT]; Ga 20,19-23 hoặc Ga 15,26-27; 16,12-15. Đọc hay hát Ca tiếp liên. (Không cử hành lễ Thánh Bernađinô Siêna, linh mục).

LƯU Ý 24:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc Vượt Qua đích thật (CE 372 và thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN (sau Chúa nhật Hiện Xuống)

21

7

X

Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần III. Gc 3,13-18; Tv 18,8.9.10.15; x. 2 Tm 1,10; Mc 9,14-29.

22

8

X

Thứ Ba. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Gc 4,1-10; Tv 54,7-8.9-10a.10b-11a.23; Gl 6,14; Mc 9,30-37.

23

9

X

Thứ Tư. Gc 4,13-17; Tv 48,2-3.6-7.8-10.11; Ga 14,6; Mc 9,38-40.

24

10

X

Thứ Năm. Gc 5,1-6; Tv 48,14-15ab.15cd-16.17-18.19-20; x. 1 Tx 2,13; Mc 9,41-50.

25

11

X

Thứ Sáu. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Gc 5,9-12; Tv 102,1-2.3-4.8-9.11-12; x. Ga 17,17b.17a; Mc 10,1-12.

26

12

Tr

Thứ Bảy. Thánh Phillipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Gc 5,13-20; Tv 140,1-2.3 và 8; x. Mt 11,25; Mc 10,13-16.

27

13

Tr

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Tv 32,4-5.6 và 9.18-19.20 và 22; Rm 8,14-17; x. Kh 1,8; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Cantuariô).

28

14

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 1 Pr 1,3-9; Tv 110,1-2.5-6.9, và 10c; 2 Cr 8,9; Mc 10,17-27.

29

15

X

Thứ Ba. 1 Pr 1,10-16; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Mt 11,25; Mc 10,28-31.

30

16

X

Thứ Tư. 1 Pr 1,18-25; Tv 147,12-13.14-15.19-20; Mc 10,45; Mc 10,32-45.

31

17

Tr

Thứ Năm. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a hay  Rm 12,9-16; Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. Lc 1,45; Lc 1,39-56.