Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

1113
Chay tịnh lâu, Chúa thấy đói
Ma quỉ đến gần dỡ thói điêu ngoa:
Chỉ cần một câu phán ra
Đá cuội thành bánh! Hoan ca thoả lòng!
Quỉ ơi! Nhớ học thuộc lòng
Lời Chúa! sức sống thoát vòng hư danh.
Quỉ chưa hết thói lưu manh
Góc tường thành thánh tinh ranh dỡ trò
Nhảy đi chẳng có lọi giò
Thiên thần nâng đỡ hộ phò từng li
Quỉ ơi thách thức làm chi!
Quyền năng Thiên Chúa đem đi trổ tài?
Phạm thượng hỗn láo hết xài
Nếu thờ lạy nó: tiền tài giàu sang
Thiên Chúa Tạo Hoá Vinh Quang
Thờ lạy mình Chúa! vẻ vang cuộc đời.
TTT.
ooo