Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

972

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc:  1 Mcb 2,15-29


Tin Mừng
:
Lc 19,41-44


Ca nhập lễ 
(Kh 5,9-10)
Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã làm cho chúng con thành một vương quốc, để phụng thờ Thiên Chúa.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa đổ máu đào cứu chuộc muôn người. Này chúng con đang cử hành thánh lễ là bí tích ban ơn cứu độ. Xin tiếp tục công trình yêu thương của Chúa trong mỗi người chúng con, là làm cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả của bí tích chúng con đang cử hành. Chúng con cầu xin …

Bài đọc 1 Mcb 2,15-29
Chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi.
Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất.
Hồi ấy, các viên chức của vua An-ti-ô-khô, những người có nhiệm vụ cưỡng bách người Do-thái chối đạo, đã tới thành Mô-đin để tế thần. Nhiều người Ít-ra-en đã đến theo chúng. Nhưng ông Mát-tít-gia và các con thì họp lại thành nhóm riêng. Các viên chức của vua lên tiếng nói với với ông Mát-tít-gia rằng: “Ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giu-đa và những người còn ở lại Giê-ru-sa-lem đã làm. Rồi ông và các con ông sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc.” Ông Mát-tít-gia lớn tiếng đáp lại: “Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục! Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để xiêu bên phải, vẹo bên trái.” Ông vừa dứt lời thì có một người Do-thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ Mô-đin theo như chỉ dụ của vua. Trước cảnh tượng đó, ông Mát-tít-gia bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng: ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái tế thần. Rồi ông phá đổ đền thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật giống như ông Pin-khát trong vụ Dim-ri, con ông Xa-lu. Sau đó, ông Mát-tít-gia rảo khắp thành và hô lớn tiếng: “Ai nhiệt thành với Lề Luật và tuân giữ Giao Ước, hãy theo tôi!” Thế rồi, ông và các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản. Bấy giờ, nhiều người Do-thái muốn sống công minh chính trực đã xuống hoang địa và lập cư tại đó. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 49,1-2.5-6.14-15
Đ.  Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

1./ Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ khắp cõi đông tây, người triệu tập hoàn cầu. Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh.

2./ Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu, những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.

3./ Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.

Tung hô Tin Mừng: x. Tv 94,7b.8a
Allêluia, Allêluia. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Allêluia.

Tin Mừng: Lc 19,41-44
Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con đến trước bàn thờ này mang theo lễ vật dâng tiến Chúa để nhờ mầu nhiệm thánh lễ, chúng con kết hợp với Đức Kitô, vị Trung Gian của giao ước muôn đời. Xin chấp nhận của lễ chúng con dâng và cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu độ mà chính Đức Kitô đax đem lại cho loài người khi đổ máu đào trên thập giá. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ca hiệp lễ  (x. 1Cr 10,16)
Khi nâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp vói Thánh Thể Người.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bánh trường sinh và chén cứu độ để đổi mới chúng con. Xin cho Máu Thánh Đức Kitô nên nguồn suối chảy vọt mang lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin …