Thánh Lễ đầu tháng cầu cho Gia Đình Thánh Quí | 01.06.2020

580