Ý nghĩa Phụng Vụ trong Giáo Hội Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

930

Phụng vụ mang ý nghĩa gì trong Giáo Hội Công Giáo?

Nguyên ngữ Hy Lạp của từ phụng có nghĩa vụ là “leitourgia” có nghĩa là “công việc cho dân chúng!” Trong thời cổ Hy Lạp, công dân có bổn phận phục vụ công ích cho thành phố như là cách trả ơn cho cộng đồng. Đó là bổn phận của công dân.

Phân tích từ ngữ chúng ta thấy:
Leos / laos có nghĩa là dân chúng hay công cộng; ergo là phục vụ hay thi hành.

SAVE THE LITURGY, SAVE THE WORLD

Trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta dùng từ phụng vụ để chỉ những phượng tự, lễ lạc công khai của Giáo Hội, đặc biệt Thánh Lễ.
Phụng vụ luôn bao gồm 2 yếu tố: Nghi thức (rite) và nghi lễ (rituals), (thí dụ Communion Rite tức Nghi thức hiệp lễ. Còn Rituals for Communion là lời nói, hành động của hiệp lễ, thí dụ phải thưa Amen và đưa tay ra rước lễ) mà chúng ta cùng thể hiện trong danh nghĩa Giáo Hội để thờ phượng Chúa.
Thí dụ Phụng Vụ Giờ Kinh hay thần vụ là những lời cầu nguyện công khai của Giáo Hội mà cả giáo dân và tu sĩ cùng hiệp ý cầu nguyện trong thời gian nhất định.

https://www.learnreligions.com/thmb/eZp15UUQrqyIzapgXZ4zIpQDJ2A=/2386x1342/smart/filters:no_upscale()/Liturgy-GettyImages-490036728-56a14a253df78cf772693985.jpg

Chúng ta quen dùng từ Phụng Vụ để chỉ Thánh lễ. Trong Thánh lễ có 2 phần Phụng Vụ: Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể. Tuy nhiên, chúng ta nên đào sâu hơn: Cái gì xảy ra trong phụng vụ Thánh Lễ? và

  • AI CỬ HẢNH? Phụng Vụ là “hoạt động” của “Đức Giêsu toàn diện”. Những ai hôm nay đang cử hành phụng vụ qua các dấu chỉ hữu hình, đã tham dự vào mầu nhiệm thiên quốc, nơi cử hành hoàn toàn là hiệp thông và Đại Lễ. (Giáo Lý CG 1136)
  • CỬ HÀNH THẾ NÀO? Bằng những dấu chỉ và biểu tượng – bằng lời nói và hành động – bằng hát xướng và âm nhạc và bằng những hình ảnh thánh thiện.
  • CỬ HÀNH KHI NÀO? Theo lịch Phụng Vụ trong năm, theo mùa Phụng Vụ, theo Giờ Kinh Phụng Vụ.
  • CỬ HÀNH Ở ĐÂU? Bất cứ ở đâu, nhưng tốt nhất là trong nhà thờ, nơi giúp hướng tâm lên với Chúa.

The Meaning of Liturgy in the Catholic Church ?

https://uploads.weconnect.com/17cf3dac8ed7f458f4db7b24e42f5a8859ee80ce/elkpirmy0n0fh6z3z4gxg3shr0l.jpgWhat does liturgy mean in the Catholic Church?

The origin of the word liturgy is the Greek word “leitourgia,” which means “work for the people.” In ancient Greece, the citizens would do public service for their city. They would give back to their community. It was their duty as citizens.

  • leos/laos = people, public ;
  • ergo = to do.

In the Catholic Church, we use the word liturgy to refer to the public prayers of the Church, especially the Mass. It includes the rites and rituals that we do together as a Church to worship God.

The Liturgy of the Hours, for example, is the public prayer of the Church that all religious and even laity can join in together at specific times of day.

The Liturgy of the EucharistWe have come to use the word liturgy to especially refer to the Mass. Even within the Mass there are two parts that particularly bear this name: the Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist. But let’s go deeper.

What is actually happening during Liturgy?

  • WHO? Liturgy is an “action” of the whole Christ (Christus totus). Those who even now celebrate it without signs are already in the heavenly liturgy, where celebration is wholly communion and feast. (CCC, 1136)
  • HOW? – Signs and Symbols – Words and Actions – Singing and Music – Holy Images
  • WHEN? – The Mass – Liturgical Year, Seasons – Liturgy of the Hours
  • WHERE? – Anywhere, but especially a church with all the signs that help elevate our minds and hearts to God.

https://www.mary.org/sites/default/files/styles/page_image/public/assets/images/274-280-palm-sunday-procession-2011.jpg?itok=EvgyV2_3

Tuyên Trần

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: