Ý nghĩa chữ INRI | Sổ tay Giáo Lý Viên

1764

From “The Religion Teacher”
Từ loạt bài “Giáo Lý Viên” do Jared trình bày
và Peter Tran diễn dịch

Ý nghĩa chữ INRI trên Thánh Giá và trong Kinh Thánh

Xin phân biệt:

Cross = Thánh giá, tức hình 2 thanh gỗ gắn vào nhau nhưng không có corpus Christi, tức không có Chúa Giêsu đóng đinh… thường nhìn thấy nơi các nhà thờ Tin Lành.

Crucifix = Tượng chuộc tội, tức có thánh giá và corpus Christi. Nhà Thờ Tin Lành không dùng. Vì căn cứ vào Xuất Hành 20.5, Chúa cấm tạc vẽ ảnh tượng và tôn thờ ngẫu tượng. Cũng như Mục sư Tin Lành không được gọi là Cha vì Chúa dạy trong Matt. 23.9 “Không được gọi ai dưới đất là Cha…”

Nhưng thường bà con Công giáo không phân biệt thánh giá và tượng ảnh chuộc tội… vì “phân biệt chi cho mệt!”. Hơn nữa “đã quen vậy rồi!” như Cha xứ nói “xuống cuối nhà thờ!” có nghĩa là “xuống đầu nhà thờ!” Ai cũng  hiểu “chính xác” như vậy.

Hầu hết các ảnh chuộc tội đều có gắn chữ INRI trên đầu thánh giá, bên trên hình thân thể Chúa Giêsu chịu tử nạn. Những chữ nầy là viết tắt của câu bằng tiếng Latin: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” Vần “I” trong tiếng Latin thành “J” trong những ngôn ngữ Anh Pháp nên có thể viết là Jesus Nazarenus Rex Judaeorum = Jesus of Nazareth, King of the Jews – Giêsu thành Nazareth, là vua người Do Thái.

Câu nầy và chữ viết tắt INRI trên thánh giá đến từ bài tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được ghi trong Kinh Thánh: “Trên đầu Chúa Giêsu, họ treo bảng án tố cáo Chúa rằng “Đây là Giêsu, vua dân Do Thái!” như trong Matthêu 27:37. Chính Philatô đã viết và treo trên thánh giá hàng chữ “Giêsu Nazareth là vua dân Do Thái!”. Kinh thánh còn nói: Nhiều người Do Thái đã đọc được dòng chữ trên, vì nơi đóng đinh Chúa Giêsu gần thành phố; và dòng chữ trên được viết bằng tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp. Nên những thầy cả lãnh đạo của Do Thái đã đạo đạt với Philatô rằng: Xin đừng viết “Vua người Do Thái!”, nhưng nên sửa là “Tên nầy tự nhận mình là Vua dân Do Thái”. Nhưng Philatô đã trả lời “Cái gì Ta viết là kể như xong, không thay đổi!” (Gioan 19:19-22).

Ý nghĩa của biểu tượng INRI đối với chúng ta hôm nay là Chúa Giêsu là vua thật trên hết các vua, Chúa trên các Chúa. Như vậy câu nói trên lúc đầu được viết để chế giễu Chúa Giêsu lại trở thành sự xưng tụng và tôn vinh Chúa Giêsu là vua.

INRI Meaning on the Cross and in the Bible

What does the INRI stand for on a crucifix? The letters INRI are printed on a scroll pinned above the body of Jesus on most crucifixes. The letters stand for the Latin phrase “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.” The “I” in Latin becomes a “J” so: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Jesus of Nazareth, King of the Jews This phrase and the acronym INRI on the cross comes from the passion narratives in the Bible: Over his head they put the charge against him, which read, “This is Jesus, the King of the Jews.” (Matthew 27:37) “Pilate also had “ written and put on the cross. It read, ‘Jesus of Nazareth, the King of the Jews.’ Many of the Jews read this inscription, because the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. Then the chief priests of the Jews said to Pilate, ‘Do not write, ‘The King of the Jews,’ but, ‘This man said, I am King of the Jews.” Pilate answered, ‘What I have written I have written.'” (John 19:19-22) The meaning of this symbol for us today is that Jesus truly is the King of Kings, Lord of Lords. He is our king. So, what was written to mock Jesus is now written on the cross to attest to the truth that Jesus Christ is king!

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: